Volič, ktorý má trvalý pobyt v obci Modrovka a v deň konania volieb nebude môcť voliť vo volebnom okrsku č. 1 Modrovka, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec Modrovka o vydanie hlasovacieho preukazu. Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu doručte :

V parlamente prišlo ku schváleniu novely zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, ktorá sa priamo dotýka aj našej obce Modrovka. Ide o zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, ktorý ale v novelizačnom článku II prináša aj zmeny v zákone č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách. V zásade platí to, že zimnú údržbu...

Nadácia ECO TEXTIL patria poľskej spoločnosti Wtórpo, prestala vykonávať zber oblečenia. Nadácia nieje dostupná a nedá sa dopátrať na vedenie, prípadne kontakt. Oblečenie v preplnených kontajneroch začalo vlhnúť a zapáchať. Medzi oblečením sa našiel aj komunálny odpad. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa obec rozhodla kontajner vyprázdniť a umiestniť...

Projekt výstavby požiarnej zbrojnice bol dokončený v zmysle zmluvy č. PHZ-OPK1-2018-002211 prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR. Realizačná spoločnosť odovzdala dielo do užívania s drobnými nedorobkami, ktoré sa zaviazali odstrániť v krátkom čase. Protipovodňový vozík a hasičské auto IVECO sme preparkovali do nových priestorov. Vo...

Prvé číslo obecných novín "ZVONIČKA" k stiahnutiu. Veríme, že budeme pokračovať v publikovaní týchto novín a tak Vás informovať o aktuálnom dianí v našej obci.

Srdečne Vás pozývame na VIANOČNÉ POSEDENIE v KD Modrovka 14.12.2018 /piatok/ o 15:30. Vystúpia deti z MŠ Modrovka, Folklórny súbor a pripravené budú malé vianočné trhy spojené s voňavým punčom. Všetci ste pozvaní!

Mikuláš potešil deti v materskej škôlke. Zatancovali si. Zaspievali. Zarecitovali. Boli odvážne. Poďakovať chceme p. Mikulášovi Mgr. Lukášovi Vráblovi

V obci MODROVKA vzhľadom na skutočnosť, že dva roky neprebehol povinný audit, sme sa rozhodli vykonať hĺbkový audit v súlade so zákonom č.540/2007 Z.z.. Cieľom auditu je overenie individuálnej účtovnej závierky, overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou a overenie hospodárenia obce podľa jeho rozpočtu.

Vďaka nadácií TESCO a iniciatíve občanov sa podarila získať dotácia na autobusovú zástavku. Žiaľ finančné prostriedky z tejto dotácie sa pred voľbami použili na iný účel. Dotáciu a dielo potrebujeme vyúčtovať do konca roka. Uvedomujeme si, že zástavka nieje veľká, no veríme že bude slúžiť svojmu účelu a vzhľadom na krízový stav, prebiehajúci...