Mikuláš potešil deti v materskej škôlke. Zatancovali si. Zaspievali. Zarecitovali. Boli odvážne. Poďakovať chceme p. Mikulášovi Mgr. Lukášovi Vráblovi

V obci MODROVKA vzhľadom na skutočnosť, že dva roky neprebehol povinný audit, sme sa rozhodli vykonať hĺbkový audit v súlade so zákonom č.540/2007 Z.z.. Cieľom auditu je overenie individuálnej účtovnej závierky, overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou a overenie hospodárenia obce podľa jeho rozpočtu.

Vďaka nadácií TESCO a iniciatíve občanov sa podarila získať dotácia na autobusovú zástavku. Žiaľ finančné prostriedky z tejto dotácie sa pred voľbami použili na iný účel. Dotáciu a dielo potrebujeme vyúčtovať do konca roka. Uvedomujeme si, že zástavka nieje veľká, no veríme že bude slúžiť svojmu účelu a vzhľadom na krízový stav, prebiehajúci...