Vážení občania,

od dnes 6.5.2024 do stredy 8.5.2024 bude pred kultúrnym domom umiestnený kontajner na zber objemného odpadu.

Kontajner bude otvorený v čase od 9,00 do 18,00 hod.

Do kontajnera môžete umiestniť :

rozmerný komunálny odpad pochádzajúci od občanov, napr. koberce, starý nábytok, dvere, matrace, paplóny, dosky, okná, umývadlá, toalety, atď.

Nepatria sem : čisté druhotné suroviny (napr. papier, plasty, sklo, kovy), odpady, ktoré je zakázané skládkovať (napr. pneumatiky, biologický rozložiteľný odpad) a nebezpečné odpady a elektroodpady (napr. chemikálie, lieky, oleje, farby, batérie, akumulátory, tonery, žiarivky, izolačné materiály obsahujúce azbest, elektrické zariadenia a spotrebiče, brzdové, chladiace a prevodovkové kvapaliny a pod.). Takýto odpad nebude prevzatý.

Výsledky hlasovania vo voľbách Prezidenta SR - 2.kolo dňa 6.4.2024 v obci Modrovka :

Výsledky hlasovania vo voľbách Prezidenta SR - 1.kolo dňa 23.3.2024 v obci Modrovka :

VÝSKYT vysokopatogénnej aviárnej influenzy - vtáčej chrípky

Vážení občania, na základe nariadenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Nové Mesto nad Váhom (RVPS) sme boli informovaní, že obec Modrovka je v ochrannom pásme výskytu vysokopatogénnej aviárnej influenzy - vtáčej chrípky subtypu H5N1.

Z tohto dôvodu je obec Modrovka povinná vykonať súpis všetkých chovov hydiny a iných vtákov držaných v zajatí s uvedením druhov a kategórií chovaného vtáctva a počtom chovaných kusov.

Žiadame tieto údaje nahlásiť na obecnom úrade osobne, telefonicky na čísle 0901 710 551 alebo na email : obec@modrovka.sk

Ďalej žiadame obyvateľov, aby zabezpečili umiestnenie hydiny a iných držaných vtákov v uzavretých priestoroch alebo iných priestoroch v chove tak, aby sa minimalizovalo riziko kontaktu držaného vtáctva s voľne žijúcim vtáctvom, alebo s inými zvieratami.

Zabezpečiť vo zvýšenej miere opatrenia biologickej bezpečnosti vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov držaných v zajatí, a to predovšetkým :

  • Dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky držané v zajatí,
  • Zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu držaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi (predovšetkým s vodnými druhmi)
  • Voda používaná na napájaní držaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov porvrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu,
  • Bezodkladne oznámiť na RVPS Nové Mesto nad Váhom tel : +421 907 753 929, alebo +421 918 627 231 akékoľvek príznaky aviárnej influenzy u hydiny a iných vtákov držaných v zajatí

Minimalizovať počet ľudí, ktorí prichádzajú do styku s hydinou a inými vtákmi držanými v zajatí, viesť si záznamy návštev v chovoch, kde sa nachádza držané vtáctvo. Každá osoba, ktorá do chovu vstúpi alebo z chovu odíde je povinná prísne dodržiavať opatrenia biologickej bezpečnosti na zabránenie šíreniu aviárnej influenzy.

ZAKAZUJE SA :

  • Akékoľvek premiestňovanie živej alebo zabitej / usmrtenej hydiny a iného vtáctva, celých tiel alebo častí mŕtvych voľne žijúcich alebo držaných vtákov(vrátane peria), ich vajec, mäsa a iných produktov živočíšneho pôvodu a ich vedľajších živočíšnych produktov v rámci pásma dohľadu, z pásme dohľadu a do pásme dohľadu bez povolenia RVPS Nové Mesto nad Váhom

  • Premiestňovanie, rozhadzovanie a inú manipuláciu s použitou podstielkou, hnojom a kalom pochádzajúcimi od držaného vtáctva v rámci pásma dohľadu, z pásma dohľadu, a do pásma dohľadu, bez povolenia RVPS Nové Mesto nad Váhom.
  • Konanie trhov, výstav, prehliadok a iné zhromažďovanie hydiny alebo iného vtáctva v pásme dohľadu.
  • Vypúšťanie vtáctva za účelom zazverenia revírov.

Kalendáre vývozu komunálneho odpadu a separovaný zber papier, sklo a spoločný trojzber na rok 2024 :

ZMENA VÝVOZNÉHO DŇA KOMUNÁLNEHO ODPADU

Upozorňujeme Vás na zmenu vývozného dňa komunálneho odpadu v obci Modrovka a to nasledovne :

zmena vývozného dňa ZKO z nepárneho utorka na nepárnu stredu. Prvý vývoz v novom roku bude 3.1.2024.

Zmena cestovného poriadku

Upozorňujeme na zmenu cestovného poriadku od 10.12.2023 pridaním novej linky :

Nové autobusové spoje:

304 418/45 Nové Mesto n/V, žel.st. 8:20 – Modrová, pošta 8:57

304 418/46 Modrová, pošta 9:20 – Nové Mesto n/V, žel.st. 9:58

Celý cestovný poriadok nájdete na :

www.sadtn.sk/files/cp/304418_2023-12-10.pdf

Fotogalériu z Posedenia dôchodcov 18.10.2023 

nájdete tu : 

https://modrovka-sk.webnode.sk/zivot-v-obci-fotogaleria/

Voľby do NRSR dňa 30.9.2023

Zápisnicu okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č. 1 Modrovka vo voľbách do NRSR dňa 30.9.2023 nájdete v záložke Voľby NRSR 30.9.2023

Výpadky vody 24.5.2023

Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor oznamuje občanom, že dňa 24.5.2023, tj. streda v čase od 8,00 - 14,00h budú výpadky vody v obci Modrovka z dôvodu údržby regulačnej stanice .


Očkovanie psov

Dňa 13.5.2023, v sobotu bude pred KD Modrovka v čase od 9,30 do 10,00 očkovanie psov proti besnote. Cena očkovania je 10€. Platnosť očkovania je 2roky.Zvonička č. 1/2023

Daň z nehnuteľnosti 

Daňovník, ktorému vznikla povinnosť k dani z nehnuteľnosti, t. j. v priebehu uplynulého roka sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností, a to 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovníkovi vznikla táto povinnosť. 

Tzn. ak ste nadobudli nehnuteľnosť v katastri obce Modrovka do 31.12.2022 podáte do 31.1.2023 daňové priznanie k dani z nehnuteľností na obecný úrad Modrovka - elektronicky (obec@modrovka.sk) alebo osobne.

Editovateľné tlačivo nájdete tu :

https://www.mfsr.sk/files/archiv/priloha-stranky/3581/73/01_priznanie_komplet_tlacivo.pdfFS Modrovanky Krojovanky v novom šate

Trenčiansky samosprávny kraj finančne podporil FS Modrovanky - Krojovanky a poskytol dotáciu na nákup nového vybavenia pre detskú časť súboru zakúpením nových čižiem, cvičnej obuvi, krojov.,

Spevácko - tanečný súbor detí, ktoré patria pod FS Modrovanky - Krojovanky mali kvôli pandemickej situácii dlhšiu prestávku. Aj vďaka podpore TSK opäť začínajú nacvičovať nové zostavy a piesne. Preto sa tešíme na ich ďalšie vystúpenia.


REFERENDUM 2023

Aktuálne informácie k Referendu vyhlásenom na sobotu 21.januára 2023 nájdete v záložke :

REFERENDUM 2023

Výsledky volieb do samosprávy obce Modrovka, 29.10.2022

Starosta :

1. Ing. Vladimír Balaj                       82 hlasov

2. Roman Pomajbo                         49 hlasov

Poslanci obecného zastupiteľstva :

1. Peter Kuchar                               108 hlasov

2. Ing. Pavol Strakota                      97 hlasov

3. Martina Šutovská                        89 hlasov

4. Ján Pavlus                                   72 hlasov

5. Branislav Madro                          64 hlasov

6. Peter Kusovský                           48 hlasov

7. Bc. Michal Stark                           37 hlasov

K volebným urnám prišlo 80% oprávnených voličov obce Modrovka.

Ďakujeme za Vašu účasť.                     

Správa audítora za rok 2021


Nové číslo obecných novín ZVONIČKA 12 - Oprava redakcie: Na poslednej strane je začiatok volieb o 8:00, ale správne má byť uvedený o 7:00. Takže Voľby sú 29.10.2022 od 7:00 - 20:00

Virtuálny cintorín Modrovka

Naša obec spracovala projekt virtuálneho cintorína , ktorý vznikol nielen ako súčasť širšieho riešenia informačného systému cintorína pre potreby obce Modrovka, ale aj v rámci rozšírenia cintorínskych služieb pre občanov. 

Možností ako navštíviť portál máte viac :

1.  www.virtualnycintorin.sk a zadaním obce Modrovka

2. https://modrovka-sk.webnode.sk/virtualny-cintorin/

3. www.modrovka.sk a vľavo vybrať záložku Virtuálny cintorín

Často si pri návšteve cintorína spomenieme na príbuzného alebo známeho, ktorý už dávno nie je medzi nami. Radi by sme si uctili jeho pamiatku, ale nájsť hrob v ktorom je pochovaný je bez pomoci a rady iných niekedy skoro nemožné. Hlavne pre príležitostných návštevníkov v období sviatkov. Takúto informáciu sa dá však pohodlne a rýchlo zistiť aj z domu cez internet návštevou virtuálneho cintorína.

Využiť môžete aj informačnú tabuľu, ktoré je inštalovaná priamo na cintoríne v Modrovke.

Portál slúži nielen občanom obce Modrovka, ale aj širšej verejnosti ako komunikačné rozhranie pre používateľov internetu z celého sveta. Na portáli môžu záujemcovia nájsť zomrelých podľa mena a priezviska, prípadne podľa čísla hrobu, môžu si pozrieť polohu hrobu na digitálnej mape cintorína a tiež pozrieť si fotografiu náhrobku. 

Virtuálna sviečka

Nie všetci máme možnosť navštíviť hroby osobne. Pripravili sme preto pre vás možnosť svojim zosnulým blízkym, priateľom či známym, zapáliť virtuálnu sviečku na stránke hrobového miesta.

Kliknutím na konkrétne hrobové miesto sa dostanete priamo k zapáleniu virtuálnej sviečky pod fotografiou hrobového miesta.


Stavanie mája

27.04.2022

Obec Modrovka v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom Modrovka a reštauráciou Majami Vás srdečne pozývajú na tradičné stavanie mája, ktoré bude pred reštauráciou Majami v piatok 29.4.2022 o 17,00 hod .

Dňa 26. marca, t.j. v sobotu sa uskutoční brigáda zameraná na skrášlenie našej obce a jej okolia . Spoločne budeme pracovať na vyčistení obecného cintorína a okolia. Zraz účastníkov je ráno o 8.oo hod. na cintoríne. Prineste si so sebou bežné pracovné náradie ako sú hrable alebo lopaty.

Daňovník, ktorému vznikla povinnosť k dani z nehnuteľnosti, t. j. v priebehu uplynulého roka sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností, a to 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovníkovi vznikla táto povinnosť.

WIFI PRE TEBA

08.02.2021

Oznámenie o realizácii projektu
Názov projektu: Wifi pre Teba
ITMS2014+: 311071X782
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN
Názov a sídlo prijímateľa: Obec Modrovka, č.98, 916 32 Modrovka
Miesto realizácie: Obec Modrovka
Výška nenávratného...

Zámer odpredaja časti pozemku KNC 218/1 2081 m2 - zastavaná plocha a nádvorie v zmysle prílohy č. 1

Zámer predaj pozemkupozemku p. KNC č. 259/12 extravilán v k. ú. Modrovka o výmere 2002 m2, trvalý trávnatý porast