Stavanie mája

27.04.2022

Obec Modrovka v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom Modrovka a reštauráciou Majami Vás srdečne pozývajú na tradičné stavanie mája, ktoré bude pred reštauráciou Majami v piatok 29.4.2022 o 17,00 hod .

Dňa 26. marca, t.j. v sobotu sa uskutoční brigáda zameraná na skrášlenie našej obce a jej okolia . Spoločne budeme pracovať na vyčistení obecného cintorína a okolia. Zraz účastníkov je ráno o 8.oo hod. na cintoríne. Prineste si so sebou bežné pracovné náradie ako sú hrable alebo lopaty.

Daňovník, ktorému vznikla povinnosť k dani z nehnuteľnosti, t. j. v priebehu uplynulého roka sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností, a to 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovníkovi vznikla táto povinnosť.

WIFI PRE TEBA

08.02.2021

Oznámenie o realizácii projektu
Názov projektu: Wifi pre Teba
ITMS2014+: 311071X782
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN
Názov a sídlo prijímateľa: Obec Modrovka, č.98, 916 32 Modrovka
Miesto realizácie: Obec Modrovka
Výška nenávratného...

Zámer odpredaja časti pozemku KNC 218/1 2081 m2 - zastavaná plocha a nádvorie v zmysle prílohy č. 1

Zámer predaj pozemkupozemku p. KNC č. 259/12 extravilán v k. ú. Modrovka o výmere 2002 m2, trvalý trávnatý porast