Zámer odpredaja časti pozemku KNC 218/1 2081 m2 - zastavaná plocha a nádvorie v zmysle prílohy č. 1

Zámer predaj pozemkupozemku p. KNC č. 259/12 extravilán v k. ú. Modrovka o výmere 2002 m2, trvalý trávnatý porast

ZVONIČKA 3

01.05.2019

Noviny Obce MODROVKA - ZVONIČKA 3 k stiahnutiu

Volič, ktorý má trvalý pobyt v obci Modrovka a v deň konania volieb nebude môcť voliť vo volebnom okrsku č. 1 Modrovka, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec Modrovka o vydanie hlasovacieho preukazu. Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu doručte :

Obecné zastupiteľstvo Modrovka vyhlasuje voľby na funkciu hlavného kontrolóra obce Modrovke v zmysle § 18a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na základe uznesenia č. 1/4/2019

Kandidáti pre voľbu prezidenta Slovenskej republiky
16.3.2019
1. Béla BUGÁR, Ing.
2. Zuzana ČAPUTOVÁ Mgr.
3. Martin DAŇO
4. Štefan HARABIN, JUDr.,
5. Eduard CHMELÁR doc. Mgr., PhD.,
6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr.
7. Milan KRAJNIAK, Bc.,
8. József MENYHÁRT, PaedDr., PhD.,
9. František MIKLOŠKO, RNDr.,
10. Robert MISTRÍK, Dr. Ing.,...

Volič, ktorý má trvalý pobyt v obci Modrovka a v deň konania volieb nebude môcť voliť vo volebnom okrsku č. 1 Modrovka, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec Modrovka o vydanie hlasovacieho preukazu. Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu doručte :

V parlamente prišlo ku schváleniu novely zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, ktorá sa priamo dotýka aj našej obce Modrovka. Ide o zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, ktorý ale v novelizačnom článku II prináša aj zmeny v zákone č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách. V zásade platí to, že zimnú údržbu...

Nadácia ECO TEXTIL patria poľskej spoločnosti Wtórpo, prestala vykonávať zber oblečenia. Nadácia nieje dostupná a nedá sa dopátrať na vedenie, prípadne kontakt. Oblečenie v preplnených kontajneroch začalo vlhnúť a zapáchať. Medzi oblečením sa našiel aj komunálny odpad. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa obec rozhodla kontajner vyprázdniť a umiestniť...

Projekt výstavby požiarnej zbrojnice bol dokončený v zmysle zmluvy č. PHZ-OPK1-2018-002211 prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR. Realizačná spoločnosť odovzdala dielo do užívania s drobnými nedorobkami, ktoré sa zaviazali odstrániť v krátkom čase. Protipovodňový vozík a hasičské auto IVECO sme preparkovali do nových priestorov. Vo...