Zámer odpredaja časti pozemku KNC 218/1 2081 m2 - zastavaná plocha a nádvorie v zmysle prílohy č. 1

Zámer predaj pozemkupozemku p. KNC č. 259/12 extravilán v k. ú. Modrovka o výmere 2002 m2, trvalý trávnatý porast

ZVONIČKA 3

01.05.2019

Noviny Obce MODROVKA - ZVONIČKA 3 k stiahnutiu

Volič, ktorý má trvalý pobyt v obci Modrovka a v deň konania volieb nebude môcť voliť vo volebnom okrsku č. 1 Modrovka, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec Modrovka o vydanie hlasovacieho preukazu. Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu doručte :

Obecné zastupiteľstvo Modrovka vyhlasuje voľby na funkciu hlavného kontrolóra obce Modrovke v zmysle § 18a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na základe uznesenia č. 1/4/2019

Kandidáti pre voľbu prezidenta Slovenskej republiky
16.3.2019
1. Béla BUGÁR, Ing.
2. Zuzana ČAPUTOVÁ Mgr.
3. Martin DAŇO
4. Štefan HARABIN, JUDr.,
5. Eduard CHMELÁR doc. Mgr., PhD.,
6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr.
7. Milan KRAJNIAK, Bc.,
8. József MENYHÁRT, PaedDr., PhD.,
9. František MIKLOŠKO, RNDr.,
10. Robert MISTRÍK, Dr. Ing.,...