Zápis detí do MŠ

2023/2024

Oznámenie o mieste a termíne podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

pre školský rok 2023/2024 v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Modrovka

v súlade s § 59 a § 59a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Miesto a termín podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2023/2024 :
Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok sa podávajú
od pondelka 1. mája 2023 do 31. mája 2023 vrátane.

Pre dieťa, ktoré dovŕši päť rokov veku do 31. augusta 2023 je predprimárne vzdelávanie povinné.

Podmienky prijímania detí do materskej školy

a) pre dieťa, ktoré dovŕši k 31.8.2023 fyzický vek 5 rokov a má rok pred plnením povinnej školskej dochádzky je predprimárne vzdelávanie povinné

b) dieťa, ktoré má odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky

c) s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

Potrebné doklady :

1. Žiadosť - vypísaná, podpísaná oboma rodičmi dieťaťa a potvrdená všeobecným lekárom pre deti a dorast (Potvrdenie je súčasť žiadosti) PRILOHA č. 1

2. Fotokópia rodného listu dieťaťa


Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

-osobne : Modrovka č. 75 /v priestoroch materskej školy. Prítomnosť dieťaťa nie je podmienkou./,

-poštou : Materská škola, Modrovka č. 75 alebo Obec Modrovka, Modrovka č. 35

-e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na adresu : msmodrovka@zoznam.sk alebo obec@modrovka.sk,

PRÍLOHY :

Žiadosť o prijatie