Ohlásenie drobnej stavby

OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY

Na základe § 55 ods.2 zákona č. 50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom

poriadku sa vyžaduje ohlásenie drobnej stavby :

· pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí,

· pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie;

· pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti;

· pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou,

· pri stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných zariadení) umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2,5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby,

· pri prízemných stavbách elektronických komunikačných sietí, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 4,5 m,

· pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich stavbách elektronických komunikačných sietí, keď nedôjde k zmene stavby,

· pri reklamných stavbách, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.

Stavebný úrad môže určite, že ohlásenú drobnú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Stavebník je povinný uskutočnenie drobnej stavby vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať drobnú stavbu môže len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

POTREBNÉ DOKLADY :

  • Ohlásenie drobnej stavby - tlačivo (príloha 1)
  • Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku
  • Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi
  • Jednoduchý situačný výkres a stavebné riešenie stavby
  • Jednoduchý technický opis stavby
  • Pre prípojky stavieb a pozemkov vyjadrenie príslušného správu siete k pripojeniu
  • Pri uskutočňovaní na poľnohospodárskej pôde Stanovisko Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor
  • Pri uskutočňovaní drobnej stavby svojpomocne vyhlásenie kvalifikovanej osoby (príloha 2)
  • Pri použití susedných nehnuteľností vyjadrenie vlastníka tejto nehnuteľnosti (príloha 3)


DOBA VYBAVENIA :

Do 30 dní od podania ohlásenia, prípadne jeho doplnenia


POPLATOK :

Fyzická osoba :  10€

Právnická osoba :  30€

Stavba elektronickej komunikačnej siete : 80€


PRÍLOHY :

Ohlásenie drobnej stavby - tlačivo

Vyhlásenie kvalifikovanej osoby

Vyhlásenie vlastníka susednej nehnuteľnosti