Daň z nehnuteľností

14.01.2022

Daňovník, ktorému vznikla povinnosť k dani z nehnuteľnosti, t. j. v priebehu uplynulého roka sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností, a to 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovníkovi vznikla táto povinnosť. 

Tzn. ak ste nadobudli nehnuteľnosť od 1.1.2021 - 31.12.2021 je potrebné podať Priznanie k dani z nehnuteľností do 31.1.2022 na obecný úrad Modrovka, ak sa Vaša nehnuteľnosť nachádza v katastri obce Modrovka.

Priznanie môžete podať elektronicky cez slovensko.sk alebo osobne na obecnom úrade Modrovka.

Tlačivo si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade alebo použiť nasledovné tlačivo :

https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/vzory-danovych-priznani-k-dani-z-nehnutelnosti-miestnym-daniam/#collapse-81771642158262402