Vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby

Na základe zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov požiada žiadateľ obec o vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby pre územné a stavebné konanie predložením vyplnenej žiadosti (príloha)

POTREBNÉ PRÍLOHY :

Projektová dokumentácia stavby pre územné alebo stavebné konanie

DOBA VYBAVENIA :

Do 30 dní od podania ohlásenia, prípadne jeho doplnenia

POPLATOK :

Bez poplatku

PRÍLOHY :