ÚZEMNÝ PLÁN OBCE


Územný plán obce Modrovka - Návrh riešenia - Textová časť

Územný plán obce Modrovka - Návrh riešenia - obrazová časť

Komplexný urbanistický návrh

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja