ÚZEMNÝ PLÁN OBCE


Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Návrh riešenia textová časť

Komplexný urbanistický návrh