ÚZEMNÝ PLÁN OBCE


Textová časť

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Návrh riešenia textová časť

Komplexný urbanistický návrh