Zámer predaj pozemku

14.05.2019
  • Zámer predaj pozemku

    pozemku p. KNC č. 259/12 extravilán v k. ú. Modrovka o výmere 2002 m2, trvalý trávnatý porast