Pridelenie súpisného čísla

Súpisné číslo možno určiť len budovám, ktoré sú priestorovo sústredené, zastrešené, stavebno-technicky vhodné, určené na ochranu ľudí, zvierat alebo vecí, prístupné z cesty, miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie a sú začlenené do územia obce v súlade s urbanistickými, architektonickými a environmentálnymi zásadami a požiadavkami vyplývajúcimi z územného plánu obce, zóny alebo regiónu.

Rozhodnutie o pridelení súpisného čísla Vám bude vydané na základe Žiadosti o pridelenie súpisného čísla. K žiadosti je potrebné doložiť :

  • právoplatné kolaudačné rozhodnutie
  • geodetické zameranie adresného bodu/geometrický plán

POPLATOK :

Bez poplatku

LEHOTA :

30 dní od podania žiadosti

PRÍLOHY :

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla