Všeobecne záväzné nariadenia


Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce na území obce Modrovka