Všeobecne záväzné nariadenia


Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2024 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti škôl a školských zariadení, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a o určení spádovej oblasti materskej školy v obci Modrovka

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2024 o miestnom poplatku za rozvoj v obci Modrovka

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a poplatku za komunálny a stavebný odpad

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2023 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti škôl a školských zariadení, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a o určení spádovej oblasti materskej školy v obci Modrovka.


Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce na území obce Modrovka