Územnoplánovacia informácia


Obec Modrovka vydáva územnoplánovaciu informáciu, resp. vyjadrenie k funkčnému využitiu len k pozemkom v katastrálnom území Modrovka na základe žiadosti (príloha)

Pred kúpou nehnuteľnosti, pozemku resp. pred začatím prác na projektovej dokumentácii, odporúčame požiadať o územnoplánovaciu informáciu, nakoľko umiestňovať stavby, meniť využitie územia alebo meniť účel užívania stavieb možno len v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou, územnoplánovacími podkladmi a inými strategickými dokumentami obce Modrovka.

Územnoplánovacia informácia poskytuje informáciu o budúcom využití územia a podmienkach jeho využívania z hľadiska platného územného plánu v danom území. Vydáva sa pre konkrétne vymedzené územie (či už pozemkom alebo viacerými pozemkami, alebo priestorovým ohraničením).

Územnoplánovacia informácia, resp. vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemku/pozemkov sa vydáva najmä pre účely majetko-právneho vysporiadania, pre účely finančných inštitúcií, pre účely konania o vyňatí plôch z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, pre účely projektovej a investičnej prípravy zámeru využitia nehnuteľností z hľadiska jeho súladu s platnou územnoplánovacou dokumentáciou obce Modrovka.

Územnoplánovacia informácia, resp. vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemku/pozemkov nenahrádza rozhodnutia (povolenia), stanoviská a vyjadrenia mesta, zároveň nenahrádza rozhodnutia a povolenia príslušných orgánov podľa osobitných predpisov.

POPLATOK :

Bez poplatku

LEHOTA :

30 dní od podania žiadosti

PRÍLOHY :

Žiadosť o územnoplánovaciu infomáciu