Voľby PREZIDENT 2024

Vložte svoj text

HLASOVACÍ PREUKAZ

Volič, ktorý má trvalý pobyt v obci Modrovka a v deň konania volieb nebude môcť voliť vo volebnom okrsku č. 1 Modrovka, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec Modrovka o vydanie hlasovacieho preukazu. Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu doručte :

Osobne alebo v listinnej forme :

Obec Modrovka, č. 35,916 35 Modrovka

Alebo elektronicky na email adrese : obec@modrovka.sk

Informácie pre voliča :

https://www.minv.sk/?prezident-info1

OZNÁMENIE O DELEGOVANÍ ČLENA A NÁHRADNÍKA DO OVKS Modrovka

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie Modrovka zasielajte

na email : obec@modrovka.sk

alebo na adresu : Obec Modrovka, č. 35, 916 35 Modrovka