WIFI PRE TEBA

08.02.2021

Oznámenie o realizácii projektu
Názov projektu: Wifi pre Teba
ITMS2014+: 311071X782
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN
Názov a sídlo prijímateľa: Obec Modrovka, č.98, 916 32 Modrovka
Miesto realizácie: Obec Modrovka
Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €
Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových
bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci
prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na
verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a
návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.
Bod 1 Obecný úrad-externý AP (48.64786, 17.87884)
Bod 2 Materská škola-externý AP (48.64996, 17.88156)
Bod 3 zákruta stĺp-externý AP (48.64821, 17.88077)
Bod 4 Dolná zastávka-externý AP (48.64781, 17.87714)
Bod 5 Horná zastávka-externý AP (48.64919, 17.88383)
Bod 6 Družstvo-externý AP (48.64873, 17.88604)
Bod 7 Dom 98-externý AP (48.64848, 17.88367)
Bod 8 Jurkov chodník-externý AP (48.65183, 17.88164 )
Bod 9 Zavretý kút-externý AP (48.65279, 17.88119)
Bod 10 Dom 69 stĺp-externý AP (48.64897, 17.88126)
Aktuálny stav realizácie projektu: Externé prístupové body boli nainštalované. V súčasnosti
prebiehajú úkony v procese žiadosti o platbu.
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na
www.opii.gov.sk
Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk