Voľby do NRSR

30.9.2023


Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku Modrovka vo voľbách do Národnej rady SR dňa 30.9.2023

Žiadosti o voľbu poštou

Volič môže požiadať o voľbu poštou v listinnej alebo elektronickej podobe 

 ( https://www.minv.sk/?nr23-posta ):

POŠTOU

Volič môže požiadať o voľbu poštou v listinnej podobe tak, aby bola doručená Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky na adresu :

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

odbor volieb, referenda a politických strán

Drieňová 22

826 86 Bratislava 29

SLOVAK REPUBLIC

najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 9.8.2023). Na žiadosť, ktorá neobsahuje zákonom ustanovené údaje s prílohou a na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Žiadosť o voľbu poštou [vzor žiadosti o voľbu poštou (DOCX, 24 kB)] musí obsahovať údaje o voličovi

- meno a priezvisko,

- rodné číslo,

- adresu miesta pobytu v cudzine.

ELEKTRONICKY

Volič môže požiadať o voľbu poštou najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 9. 8. 2023) elektronicky prostredníctvom služieb informačného systému pre voľbu poštou

https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/Volby/

alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy.

https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?externalCode=ks_350905

Na odoslanie žiadosti o voľbu poštou je potrebné úspešné overenie totožnosti voliča. Totožnosť voliča sa overuje

- úspešnou autentifikáciou alebo

- uvedením rodného čísla a čísla občianskeho preukazu, alebo

- uvedením rodného čísla a čísla cestovného dokladu vydaného Slovenskou republikou.

Po overení totožnosti voliča v informačných systémoch, volič v žiadosti uvedie adresu miesta pobytu v cudzine, na ktorú žiada zaslať materiály na hlasovanie a e-mailovú adresu.

Po odoslaní žiadosti o voľbu poštou bude voličovi na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v žiadosti o voľbu poštou, odoslaná výzva na overenie tejto e-mailovej adresy. Overenie e-mailovej adresy musí žiadateľ vykonať do jednej hodiny od odoslania výzvy.

Po odoslaní úplnej žiadosti o voľbu poštou v zákonnej lehote a overení e-mailovej adresy bude volič zapísaný do osobitného zoznamu voličov. O zapísaní do osobitného zoznamu voličov a o stave vybavenia žiadosti o voľbu poštou bude voličovi zaslaná notifikácia na ním zadanú e-mailovú adresu a do jeho elektronickej schránky, ak požiadal o voľbu poštou prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zašle voličovi zapísanému do osobitného zoznamu voličov najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb, t.j. najneskôr 21. 8. 2023 na adresu miesta pobytu v cudzine

- obálku na hlasovanie,

- návratnú obálku a

- poučenie o spôsobe hlasovania.

Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Emailová adresa pre obyvateľov obce Modrovka určená pre zasielanie Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je :

                                                                    obec@modrovka.sk

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do OVK

Emailová adresa obce Modrovka určená pre zasielanie Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je :

                                                                              obec@modrovka.sk

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľa OVK

Sídlo okrskovej volebnej komisie v obci Modrovka :

Obecný úrad Modrovka

č. 35

916 35  Modrovka

Meno a priezvisko zapisovateľa : Zuzana Prekop

email: obec@modrovka.sk

Telefónne číslo: 0901 710 551

Úradné hodiny : Pondelok :   od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 15,00

                            Streda :        od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 15,00

                            Piatok :         od 9,00 do 12,00 

Volebná miestnosť a volebný okrsok

Pre voľby do NRSR obec Modrovka utvorila 1 volebný okrsok a určila volebnú miestnosť : 

KULTÚRNY DOM, č. 35, 916 35 Modrovka