Hlavný kontrolór OBCE

07.03.2019

Obecné zastupiteľstvo Modrovka vyhlasuje voľby na funkciu hlavného kontrolóra obce Modrovke v zmysle § 18a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na základe uznesenia č. 1/4/2019

Obecné zastupiteľstvo Modrovka stanovuje deň konania voľby Hlavného kontrolóra Modrovka na termín 3.5.2019 (piatok) o 17,30 hod. v zmysle §18a ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na základe uznesenia č.1/5/2019

Obecné zastupiteľstvo Modrovke určuje pracovný pomer hlavného kontrolóra obce Modrovka na kratší pracovný čas - pracovný úväzok na 6,5% na základe uznesenia č. 1/6/2019

Na základe uznesenia č. 1/7/2019 Obecné zastupiteľstvo v Modrovke schvaľuje podmienky pre výber kandidáta na pozíciu hlavného kontrolóra obce Modrovka :

1. Miesto a čas konania voľby hlavného kontrolóra:

a) miesto konania voľby: kultúrny dom Modrovka

b) čas konania voľby: dňa 3.5.2019 o 17:30 hod.

2. Termín doručenia písomných prihlášok:

Písomné prihlášky musia byť doručené na obecný úrad/do podateľne Obecného úradu v Modrovke najneskôr do 18.4. 2019 do 12:00 h, t.j. najneskôr do 14 dní pred dňom konania voľby hlavného kontrolóra.

3. Spôsob doručenia písomných prihlášok:

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej "Voľba hlavného kontrolóra 2019 - neotvárať"

zašlú na adresu: Obec Modrovka, Modrovka 35, 916 35 Modrovka alebo osobne doručia do podateľne Obecného úradu v Modrovke č.35.

4.Požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:

a) kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

b) kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

- bezúhonnosť.

c) iné predpoklady:

- znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy obcí,

- práca s počítačom (min. Microsoft Word, Microsoft Office, Internet)

- flexibilnosť,

- zmysel pre zodpovednosť a samostatnosť,

- prax v oblasti kontroly samosprávy a znalosti a skúsenosti v oblasti manažmentu sú vítané.

5. Náležitosti písomnej prihlášky:

- údaje kandidáta: titul, meno a priezvisko, dátum narodenia,

- adresu trvalého bydliska a adresu na doručovanie ak je iná ako adresa trvalého bydliska,

- kontaktné údaje: e-mail, telefonický kontakt,

- účel podania písomnej prihlášky.

6. Prílohy k prihláške:

a) povinné prílohy:

- úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.

b) ostatné prílohy:

- štruktúrovaný životopis,

- čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre účely vykonania voľby hlavného kontrolóra na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Modrovke

- informácia kandidáta, či ku dňu podania písomnej prihlášky na funkciu hlavného kontrolóra: podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich ,kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, je hlavným kontrolórom aj v inej obci.

7. Začiatok funkčného obdobia hlavného kontrolóra:

V súlade s § 18a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce, t. j. 6.5.2019.

8. Rozsah pracovného úväzku hlavného kontrolóra:

V súlade s § 11 ods. 4 písm. j) a § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje kratší pracovný čas hlavného kontrolóra, ktorý bude zvolený vo voľbe vyhlásenej obecným zastupiteľstvom, v rozsahu 6,5% pracovného úväzku.

9. Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra:

Voľby hlavného kontrolóra budú vykonané verejným hlasovaním.

10. Komisia na otváranie obálok - Posúdenie náležitostí podaných prihlášok kandidátov vykonajú členovia komisie na otváranie obálok v zložení : Tibor Taraba, Marián Ábel, Monika Struháriková, Jozef Minárik, Pavol Strakota, ktorá sa zíde na Obecnom úrade v Modrovke dňa 3.5.2019 v čase o 17:00 hod.

11. Proces vykonania voľby hlavného kontrolóra:

a) Voľby Hlavného kontrolóra Obce Modrovka sa vykonajú na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Modrovke dňa 03.5.2019.

b) Predseda komisie na otváranie obálok prečíta poslancom obecného zastupiteľstva zápisnicu z otvárania obálok a informuje o počte, forme a dátume doručenia obálok s označením "Voľba hlavného kontrolóra 2019 - neotvárať".

c) Poslanci sa oboznámia s prihláškami a prílohami jednotlivých kandidátov.

12. Výsledky volieb

V zmysle § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.