Voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa konajú 16.marca 2019

30.01.2019

Volič, ktorý má trvalý pobyt v obci Modrovka a v deň konania volieb nebude môcť voliť vo volebnom okrsku č. 1 Modrovka, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec Modrovka o vydanie hlasovacieho preukazu. Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu doručte :

Osobne alebo v listinnej forme : Obec Modrovka, č. 35,916 35 Modrovka

Alebo elektronicky na email adrese : obec@modrovka.sk

Informácie pre voliča :

https://www.minv.sk/?prezident-info1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa konajú

16.marca 2019

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie Modrovka môžete zaslať

na email : obec@modrovka.sk

alebo na adresu : Obec Modrovka, č. 35, 916 35 Modrovka