POZVÁNKA NA OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

18.12.2018

POZVÁNKA NA OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

Na základe §12, ods.3 zákona Zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozývame na ustanovujúce obecné zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať dňa:

21.12.2018 o 17,00hod. v kultúrnom dome Modrovka.

Program :

 • Otvorenie zasadnutia
 • Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
 • Informácie novozvoleného starostu o zložení sľubu na základe notárskej zápisnice
 • Zloženie sľubu novozvolených poslancov
 • Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 • Zistenie uznášaniaschopnosti obecného zastupiteľstva
 • Schválenie programu
 • Overenie sľubu poslancov
 • Vystúpenie novozvoleného starostu

a) k návrhu rozpočtu na roky 2019,2020,2021

b) informácia o prebiehajúcom audite

c) informácia o stave pohľadávok voči obci a príslušných finančných tokov /prezentácia obecných účtov/

d) informácia o požiadavke zo strany Obecn

ej vodohospodárskej spoločnosti Šáchor

e) informácia k "IBV za škôlkou" - záver zo stretnutia vlastníkov

f) informácia k prebiehajúcich prácach v obci /požiarna zbrojnica, zástavka/

 • Schválenie rozpočtu na roky 2019,2020,2021
 • Schválenie všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby
 • Oznámenie o poverení zástupcu starostu
 • Určenie platu novozvoleného starostu
 • Žiadosť o preplatenie dovolenky bývalého starostu
 • Diskusia /kontrolór obce, zimná údržba ciest, podnety od občanov, MŠ Modrovka, OZ Mravenisko/
 • Záver

Ing. Vladimír Balaj

starosta obce Modrovka