Odovzdanie HASIČSKEJ ZBROJNICE

02.01.2019

Projekt výstavby požiarnej zbrojnice bol dokončený v zmysle zmluvy č. PHZ-OPK1-2018-002211 prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR. Realizačná spoločnosť odovzdala dielo do užívania s drobnými nedorobkami, ktoré sa zaviazali odstrániť v krátkom čase. Protipovodňový vozík a hasičské auto IVECO sme preparkovali do nových priestorov. Vo februári sa plánuje členská schôdza DHZ /Dobrovoľného hasičského zboru/ Modrovka za účasti delegáta Krajského Požiarneho Zboru. Radi privítame nových členov DHZ. O presnom termíne Vás budeme informovať.