ZÁPIS DETI DO MŠ 2021/2022

01.04.2020


ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY


Materská škola Modrovka 75, 916 35 Modrovka oznamuje že

ZÁPIS DETÍ na školský rok 2021/2022

sa uskutoční v dňoch 3. 5. - 7. 5. 2021 elektronickou formou.

Žiadosť o prijatie dieťaťa posielajte na mailovú adresu : msmodrovka@zoznam.sk

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží zastupujúcej riaditeľke materskej školy. Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať elektronickou formou - prefotená žiadosť zaslaná v termíne od 3.5. do 7.5. 2021 bez elektornického podpisu (formát PDF, WORD). Spätne Vám bude zaslaný mail o doručení žiadosti.

V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže zastupujúca riaditeľka určiť adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt dieťaťa po dobu maximálne troch mesiacov.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné t.j. pre všetky deti, ktoré dosiahnu 5 rokov do 31. 8. 2021 je MŠ povinná !!!

O prijatí respektíve neprijatí dieťaťa bude zákonný zástupca informovaný na mailovú adresu, ktorou zaslal prihlášku do 28. 5. 2021.

Telefonický kontakt : 0901 710 553