ZÁPIS DETI DO MŠ 2020/2021

01.04.2020


ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Žiadosť prosíme poslať vyplnenú a nascanovanú/odfotenú cez mail (obec@modrovka.sk), sms (0901 710 551) alebo vyplniť/vytlačiť/zaslať na adresu (obec Modrovka, č. 35,91635 Modrovka) alebo ak nemáte možnosť vytlačiť žiadosť stačí Vaše údaje napísať do sms správy (0901 710 551) alebo emailu (obec@modrovka.sk)

Prosím, nezabudnite uviesť Vaše telefónne číslo. Budeme Vás kontaktovať v prípade, že by nám chýbali nejaké údaje.

Potvrdenie od lekára sa nevyžaduje!!

na školský rok 2020/2021

(§59 zákona č.245/2008 Z.Z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,§3 vyhlášky č 308/2009 MŠ SR o materskej škole, ktorou sa mení vyhláška č.306/2008 Z.z.)

Podávanie žiadosti

- Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ prijímame v termíne do 30. apríla 2020 elektronicky na mail: obec@modrovka.sk, prípadne telefonicky 0901 710 551

Žiadosť   nemusí obsahovať potvrdenie detského lekára o zdravotnom stave dieťaťa.

- Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami tak aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy bude vydané najneskôr do 30. júna príslušného kalendárneho roku.


Zápis je určený pre dieťa:


  • Dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku
  • Dieťa s odloženou školskou dochádzkou
  • Dieťa s dodatočne odloženou školskou dochádzkou
  • Dieťa s osvojenými hygienickým
  • Vzdialenosť od Piešťan len 10minút! Telefonický kontakt na MŠ: 0901 710 551

Zápis je určený tiež pre deti, ktoré nastúpia až neskôr (v priebehu školského roka).

Ďalšie podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy


Na predprimárne vzdelávanie sa v materských školách prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.


Ak to umožní kapacita materskej školy a budú vytvorené vhodné podmienky, budú prijaté aj deti pred dovŕšením troch rokov. Do materskej školy sa prijímajú deti bez plienok. Prijatiu dieťaťa môže predchádzať adaptačný pobyt po dohode rodiča s riaditeľkou MŠ po dobu 3. mesiacov. O forme pobytu sa rozhodne s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti a v záujme zdravého vývinu dieťaťa môže riaditeľka po prerokovaní s rodičom alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky do MŠ (na dohodnutý čas) alebo ukončení dochádzky.