Voľby do Europarlamentu

12.04.2019

Volič, ktorý má trvalý pobyt v obci Modrovka a v deň konania volieb nebude môcť voliť vo volebnom okrsku č. 1 Modrovka, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec Modrovka o vydanie hlasovacieho preukazu. Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu doručte :

Osobne alebo v listinnej forme : Obec Modrovka, č. 35,916 35 Modrovka

Alebo elektronicky na email adrese : obec@modrovka.sk

Bližšie informácie : https://www.minv.sk/?ep-info1